algemene voorwaarden

0. Juridische informatie
De website waarop deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en die hieronder worden vermeld, behoort toe aan Collevio SCRL, waarvan het ondernemingsnummer [nog in oprichting is] en waarvan het hoofdkantoor zich bevindt op Chaussée de Gand, 1434, 1082 - Brussel.
De verantwoordelijke contactgegevens voor de site en de publicatie ervan zijn als volgt:
Collevio S.C.R.L., waarvan het ondernemingsnummer [ondernemingsnummer] is en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd aan de Steenweg de Gand, 1434, 1082 - Brussel.
Deze site is bewerkt en gehost door: Collevio S.C.R.L. .

1. Acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden
Voorafgaande waarschuwing: door toegang te nemen tot deze website en applicaties, door deze te bezoeken of te gebruiken, hetzij persoonlijk en / of in de naam van de juridische entiteit waarvoor u optreedt als agent, tussenpersoon of u gaat uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk akkoord met de onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Collevio verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (de "RGPD").

Collevio kan zich te allen tijde, vrijelijk en te allen tijde aan deze algemene voorwaarden aanpassen om zich aan te passen aan veranderingen in diensten en / of hun werking. Daarom nodigen we u uit om ze tijdens elk bezoek te raadplegen om hun nieuwste versie te lezen. Deze nieuwste versie is permanent beschikbaar op de site en applicaties van Collevio.

Het gebruik van bepaalde diensten aangeboden door Collevio impliceert van uw kant een totale en onvoorwaardelijke acceptatie van al deze algemene voorwaarden. Toegang tot bepaalde diensten kan ook afhankelijk zijn van de volledige acceptatie van de specifieke gebruiksvoorwaarden, naast deze algemene voorwaarden.

2. VERANTWOORDELIJK VOOR BEHANDELING
Collevio, met maatschappelijke zetel Chaussée de Gand, 1434, 1082 - Brussel, vertegenwoordigd door Dimitri Vermeylen, bestuurder, treedt op als controller. Vragen over gegevensverwerking kunnen worden gericht aan contact@actevio.be

3. GEGEVENS VAN GEGEVENS
3.1 Verwerking van persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers
Bij elk bezoek aan deze website verstrekt de gebruiker ons persoonlijke gegevens en geeft ons daarom de uitdrukkelijke toestemming om deze informatie te verzamelen en te verwerken.
Collevio / Actevio heeft een duidelijk en nauwkeurig beleid voor de bescherming van persoonsgegevens opgesteld in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen. De verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot deze website is onderworpen aan de Belgische wetgeving (wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1992). December 1998 tot omzetting van Richtlijn 95/46 / EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens).

3.2 PERSOONLIJKE GEGEVENSVERZAMELING
Collevio verzamelt of verkrijgt persoonlijke gegevens van haar leden en gebruikers uit de volgende bronnen:
* Collevio verkrijgt persoonlijke gegevens wanneer dergelijke gegevens door gebruikers worden verstrekt (bijvoorbeeld wanneer een gebruiker of lid contact opneemt met Collevio via e-mail of telefoon of op enige andere manier);
* Collevio verzamelt of verkrijgt persoonlijke gegevens in de normale loop van zijn relaties met zijn gebruikers (bijvoorbeeld wanneer Collevio een dienst levert aan gebruikers);
* Collevio verzamelt of verkrijgt persoonlijke gegevens wanneer haar gebruikers de website bezoeken of functies of bronnen gebruiken die beschikbaar zijn op of via de website;
* Als Collevio-leden en -gebruikers omgaan met inhoud van derden of advertenties op websites (inclusief plug-ins en cookies van derden), ontvangt Collevio persoonlijke gegevens van de betreffende externe aanbieder van dergelijke inhoud of advertenties.


3.3 BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS
Collevio verwerkt, voor de doeleinden die worden vermeld in sectie 4, de volgende soorten persoonlijke gegevens:
* Identificatiegegevens, bijv gebruikersnaam, achternaam en voornaam, e-mailadres, bedrijfsnaam / wederzijdse affiliatie;
* Toestemming, bijv. gegevens over eventuele toestemmingen van een gebruiker of lid, evenals de datum en tijd, de wijze van toestemming en alle gerelateerde informatie (bijvoorbeeld het doel van de toestemming);
* Communicatie via websites, communicatie gericht aan Collevio;
* Alle andere informatie die de gebruiker vrijwillig voor een specifiek doel aan Collevio heeft doorgegeven.

3.4 Gebruik van cookies
Zoals vereist door artikel 129, 1 ° van de wet op de elektronische communicatie van 13 juni 2005, is Collevio van plan de bezoekers van haar website op de hoogte te stellen van het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de bezoekers van de site. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de gebruiker, zodat hij deze informatie niet opnieuw hoeft in te vullen tijdens een toekomstig bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies laten een optimale grafische weergave toe, andere laten een internettoepassing goed werken. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer installeert, kunt u uw browser voor dit doel instellen.
Hoe cookies uit te schakelen?
Als u cookies wilt blokkeren, kunt u dit doen voor de browser die u gebruikt.
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Firefox: http://support.mozilla.org/en/kb/activate-deactivate-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat sommige afbeeldingen mogelijk niet correct worden weergegeven of dat u bepaalde toepassingen mogelijk niet kunt gebruiken.

 

4. DOELEINDEN VAN DE BEHANDELING

De doeleinden waarvoor Collevio de persoonlijke gegevens van haar gebruikers en leden mag verwerken, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, omvatten:
* Verificatie van de toegang tot de dienst, levering van de bestelling
* Verschaffing van websites en diensten: verstrekking van websites aan gebruikers en leden; gebruikers en leden op hun verzoek promotieartikelen aanbieden; communiceren met gebruikers en leden over deze diensten;
* Verbeterde websites en diensten: identificatie van problemen met betrekking tot websites of diensten; plannen van verbeteringen aan websites of diensten; en het maken van nieuwe websites of services;
* Marketingcommunicatie: communiceren met gebruikers en leden op alle mogelijke manieren (inclusief e-mail, telefoon, sms, sociale media, e-mail of persoonlijk) en andere informatie die voor hen van belang kan zijn, afhankelijk van hun communicatie met gebruikers en aan leden in overeenstemming met toepasselijk recht;
* Communicatie en IT-operaties: beheer van Collevio-communicatiesystemen; exploitatie van computerbeveiliging; en computer beveiligingsaudits;
* Beveiliging: wanneer de gebruiker of het lid de websites bezoekt, slaan de getroffen servers automatisch de volgende gegevens op die niet zichtbaar zijn op de websites: het IP-adres dat aan hen is toegewezen (op het moment van verbinding), de datum en de tijd van toegang tot de Site, de geraadpleegde pagina's en de ondernomen activiteiten, het type browser dat wordt gebruikt, de zoekmachine en de trefwoorden die worden gebruikt om de websites te vinden.
* Enquêtes: interactie met gebruikers en leden om hun mening te krijgen over websites en services;


5. Overdracht aan derden
We zullen uw persoonlijke gegevens alleen met derden delen zoals beschreven in dit privacybeleid. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. In geen geval brengen we uw persoonlijke gegevens over naar een staat die geen deel uitmaakt van de Europese Unie.

We kunnen uw persoonlijke gegevens verstrekken aan bedrijven die services leveren om ons te helpen bij onze activiteiten voor marketingdoeleinden. Deze bedrijven hebben alleen toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken als dit nodig is om ons van deze services te voorzien.
Collevio verzendt de persoonlijke gegevens van haar gebruikers of leden naar diensten van derden voor zover deze gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de betreffende diensten.

 

5.1 Collevio maakt gebruik van Google Analytics
De website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om websites te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van de websites (inclusief uw IP-adres) wordt door Google verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de websites te evalueren, rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de activiteiten van de websites en websites. het gebruik van internet. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden indien wettelijk vereist of wanneer dergelijke derden dergelijke informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet alle functies van deze websites kunt gebruiken. Door deze websites te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van uw gegevens door Google onder de voorwaarden en voor de hierboven beschreven doeleinden. Ga voor meer informatie naar http://www.google.com/analytics/.

5.2 Collevio gebruikt Mailjet
Collevio gebruikt MailJet, een marketingautomatiseringsplatform, om onze mailinglijsten te beheren. Persoonlijke gegevens zoals voornaam, achternaam, e-mailadres en bedrijfsnaam van onze abonnees van de mailinglijst worden opgeslagen op het Collevio MailJet-account voor communicatiedoeleinden (bijv. Nieuws en aanverwante activiteiten).

5.3 Collevio gebruikt Facebook
Collevio gebruikt Facebook, een online sociale netwerksite die wordt aangeboden door Facebook Inc., om het delen van inhoud en het plaatsen van een feed op de site van Actevio mogelijk te maken via een plug-in.

5.4 Collevio gebruikt CookieBot
Collevio maakt gebruik van CookieBot, een selfservice cloudservice van ePrivacy Cybot, waarmee we online toestemming voor cookies kunnen beheren, in overeenstemming met de Europese richtlijn ePrivacy 2009/136 / EC en de algemene verordening over gegevensbescherming (EU) 2016/679.

 

6. RECHT OP TOEGANG, CORRECTIE, VERWIJDERING EN OPZETSTELLING
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679, kan de gebruiker de onderstaande rechten claimen door de controller een ondertekende en gedagtekende aanvraag te sturen vergezeld van een dubbelzijdige kopie van zijn identiteitskaart, die hij ter plaatse geeft of die hij stuurt door de op het volgende adres - Collevio, Chaussée de Gand, 1434, 1082 - Brussel - of via een ander telecommunicatiemiddel [contact@actevio.be].

In geval van indiening van de aanvraag ter plaatse, geeft de persoon die de aanvraag ontvangt, onmiddellijk een gedagtekend en ondertekend ontvangstbewijs af aan de aanvrager.

6.1. Recht van toegang
De gebruiker van de website heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking de communicatie te verkrijgen, in een begrijpelijke vorm, van de gegevens die worden verwerkt, evenals alle beschikbare informatie over de oorsprong van deze behandelingen.
De informatie wordt onverwijld en uiterlijk binnen vijfenveertig dagen na ontvangst van het verzoek meegedeeld.

6.2. Recht op rectificatie
De gebruiker kan kosteloos onnauwkeurige persoonlijke gegevens die hem betreffen corrigeren en ook persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben verwijderen of verwijderen die, gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet relevant zijn of wiens de opname, de communicatie of het behoud zijn verboden of bewaard gebleven na de toegestane periode.
De correcties of verwijderingen van de gevraagde gegevens moeten door de verwerkingsverantwoordelijke worden meegedeeld in de maand volgend op de indiening van het verzoek bij de gebruiker, alsmede aan personen aan wie de onjuiste, onvolledige en irrelevante gegevens zijn verstrekt. mits kennisgeving aan dergelijke geadresseerden niet mogelijk is of onevenredige inspanningen met zich meebrengt.

6.3. Recht op oppositie
De gebruiker heeft het recht om zich, om ernstige en legitieme redenen in verband met een bepaalde situatie, te verzetten tegen de verwerking van de gegevens die hem betreffen. In het geval van gerechtvaardigde oppositie, kan de verwerking die door de controller wordt uitgevoerd, niet langer betrekking hebben op deze gegevens.

 

6.4 Herroepingsrecht
In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679, heeft de gebruiker het recht om de verwijdering van zijn persoonlijke gegevens te vragen. Elk verzoek tot verwijdering moet worden gericht aan het volgende adres - Collevio, Chaussée de Gand, 1434, 1082 - Brussel - of per e-mail aan contact@actevio.be.

6.5 Personen onder de 18 jaar
Personen jonger dan 18 jaar en mensen die niet de volledige rechtsbevoegdheid hebben, mogen de websites niet gebruiken en mogen hun persoonlijke gegevens niet verstrekken.


7. Aanvullende informatie

7.1 Links naar andere sites

Deze website kan hyperlinks naar andere sites bevatten, evenals verwijzingen naar andere informatiebronnen die alleen ter informatie worden verstrekt. Collevio heeft geen controle over deze sites en de daarin vervatte informatie en kan daarom geen enkele garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit en / of volledigheid van deze informatie. Collevio wijst alle verantwoordelijkheid af voor ongepaste, onwettige of illegale inhoud die aanwezig is op de hyperlinks, evenals voor de schade die kan voortvloeien uit hun raadpleging.
Collevio kan niet garanderen dat deze websites een privacybeleid toepassen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679. Gebruikers worden daarom verzocht hier zelf voor te zorgen door de privacybeschermingsclausules te raadplegen die op elke website moeten verschijnen.
Als u van uw site een hyperlink naar de Collevio-site wilt maken, nodigen wij u uit om eerst contact op te nemen met de webmaster die u zo snel mogelijk zal informeren over de geschiktheid van uw aanvraag.



7.2 Intellectuele rechten
Alle elementen en informatie beschikbaar op deze website en hun compilatie en lay-out (teksten, foto's, afbeeldingen, pictogrammen, video's, software, database, gegevens, enz.) Worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Collevio .
De naam en het logo van Collevio op de website zijn handelsmerken en / of handelsnamen beschermd. Het Collevio-handelsmerk mag niet worden gebruikt in combinatie met enig ander product of andere dienst dan Collevio's, op een manier die verwarring zou kunnen veroorzaken bij consumenten of Collevio in diskrediet zou brengen of in diskrediet zou brengen.
Behoudens uitdrukkelijke machtiging terzake, kan de gebruiker in geen geval deze ondersteuning kopiëren, reproduceren, vertalen, vertegenwoordigen, wijzigen, verzenden, publiceren, aanpassen, verspreiden, verspreiden, overdragen, overdragen of verkopen. of op welke manier dan ook of op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk van deze website exploiteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Collevio. Elke overtreding kan leiden tot civiele en strafrechtelijke vervolging.

7.3 Contacten
U kunt uw opmerkingen, suggesties of andere vragen versturen door een bericht te sturen via het formulier "contact" of per post naar het volgende adres: Collevio, Gentsesteenweg, 1434, 1082 - Brussel.

7.4 Geschillenbeslechting
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van deze service zullen worden gemedieerd. In geval van falen, zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van Brussel (België). Collevio behoudt zich het recht voor om naar een ander rechtsgebied te gaan als het dit gepast acht.